ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ พิมพ์

ผอ.ส่วนอำนวยการ

นางกอบแก้ว  ช่องลมกรด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นายศุภรันต์  บุญชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-รอการแต่งตั้ง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส. สมฤดี  พรหมจันทร์
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
น.ส.นิตยา ขนาดผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางเกสรา ปรีชาโรจน์
นักพนักงานพิมพ์ดีด ส ๓
นางสุภัชชา จันแก้ว
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
น.ส.นิตยาพร  กลับนัอม
พนักงานการเงินและบัญชี

นางวัฌษญา  บรรจงช่วย
พนักงานประจำสำนักงาน
น.ส.สุพรรษา  บุญชูวงค์
นักวิชาการสรรพสามิต
นายเจริญ  วัตถุ
พนักงานทั่วไป บ ๓

พนักงานขับรถยนต์

นายภัทรกรณ์  เลี่ยมแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย มีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายสายัณ  บรรจงช่วย
พนักงานขับรถยนต์
นายภูมิศักดิ์  รัชชะ
พนักงานขับรถยนต์
นายศักดิ์ชัย  อินทชิต
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยัญ จิตอำพัน
พนักงานขับรถยนต์
นายวุฒิพงษ์  จันทร์เดช
พนักงานขับรถยนต์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:23 น.