ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ พิมพ์
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางพิกถล  ถิ่นธารา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

นางชลีวรรณ  ลิ้มสุวรรณ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

น.ส.ระพีพร  อินทร์แก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
น.ส.วิจิตรา  แสงแก้ว
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นายธีระพงษ์ อินทร์แก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบ้ัติการ

น.ส. กัฐธยาน์  จงทอง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
น.ส.จรีพร  บัวศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุรเชษฐ์  พัฒน์แก้ว
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 เวลา 11:14 น.