ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ พิมพ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
นายสุธรรม  มีล่อง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

นายกระจ่าง หนูประสิทธ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์  ชวชาติ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นายวิศิษฎ์ ศรุตินันท์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นางเพียรใจ  ซัง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางนงคราญ  จิตจักร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญงาน

น.ส.ภัทรรัตน์ แก้วเอียด
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นางอมรรัตน์  นิยะกิจ
นักวิชาการสรรพสามิต
นางศิริพร  หนูประสิทธิ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

น.ส.เพียงพร ศรีธรรมสิทธิ์
นักวิชาการสรรพสามิต

น.ส.ลักษณ์ขมาส  ขาวเรือง
นักวิชาการสรรพสามิต

นางวรรณษา กลางรักษ์
นักวิชาการสรรพสามิต

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 เวลา 11:17 น.