ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ พิมพ์
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นายนุกูล  โพธิ์เพชร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

น.ส.ชุติมา  หน่อสกูล
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

- รอการแต่งตั้ง -
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิกา  ยวงทอง
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ  ถิ่นธารา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

น.ส.เดือนเพ็ญ  สถาพร
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
นายสาธิต  ช่วยเกิด
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

น.ส.ชลาทิพย์  อินทนุกูล
นักตรวจสอบภาษี
นายชำนาญ  สุขเมฆ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

น.ส.ชญาภา กองสวัสดิ์
นักตรวจสอบภาษี

นายพิเชษฐ์  กังแฮ
เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต

น.ส.เบญจมาศ หอมกระแจะ
นักตรวจสอบภาษี

นายสุชาครีย์  ยืนนาน
นักวิชาการสรรพสามิต

นายณัฐกร  สุวรรณทิพย์
นักวิชาการสรรพสามิต

น.ส.กนกวรรณ  รัตนบุรี
นักวิชาการสรรพสามิต

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2018 เวลา 09:15 น.