กรอบแนวคิด KM พิมพ์

ตัวแบบทูน่า  (Tuna  Model ) เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนหัวและตา (Knowledge  Vision  -  KV ) มองว่ากำลังจะไปทางไหน  ซึ่งต้องตอบให้ได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร

ส่วนกลางลำตัว  (Knowledge  Sharing  - KS ) ส่วนที่เป็น "หัวใจ" ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน
ส่วนหาง ( Knowledge  Assets – KA ) คือ สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) “ สะบัดหาง” สร้างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ