• การคิดอย่างเป็นระบบสำหรับนักบริหาร

1. Visionary Thinking (การคิดแบบมีวิสัยทัศน์)
=
ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
หลักการ

1) หมั่นค้นหาโอกาสเยอะ ๆ (O=Opportunity)
ฝันให้ไกล
2) ตกผลึกเป็น New Idea
3) หมั่นคิด How to's (วิธีการในการทำ)
ไปให้ถึง

2. Out-of-the-Box Thinking
การคิดนอกกรอบ เป็นการคิดออกไปหามุมใหม่ที่แตกต่างและดีขึ้นจากของเดิม มีความสำคัญต่อทุกองค์การในปัจจุบัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการแข่งขันระหว่างองค์การมีสูงขึ้น วิธีเดียวที่ทำให้องค์การมีนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ เกิดขึ้น ก็คือ การสอนให้ผู้บริหารและพนักงานรู้จักวิธีการคิดนอกกรอบ
หลักการ
1) คิดแบบไร้กรอบ (Borderless)
2) คิดแบบคนนอก (Outsider)
3)
หมั่นเรียนรู้สิ่งที่ดีจากภายนอก

 

3. Smart Thinking (คิดแบบคนเก่ง)
หลักการ
1) ค้นหาองค์กร/หน่วยงาน/บุคคลใดที่ประสบผลสำเร็จสูงในเรื่องนั้น (Best Practices) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2) ศึกษาและค้นหาคำตอบให้ได้ว่าองค์กร/หน่วยงาน/บุคคลนั้นทำอะไร (What) และทำอย่างไร (How)
3) นำไปใช้
3.1 Copy
3.2 Copy & Development

4. Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์)
= คิดแบบแยกแยะออกเป็นส่วน (Analysis)
หลักการ
1) ลด/ตัดได้ไหม (Reduce/CutDack)
2) รวมได้ไหม (Combine)
3) ทำได้ง่ายกว่านี้ได้ไหม (Simplify)
4) จัดการใหม่เลยได้ไหม (Rearrange)

5. Lateral Thinking (การคิดตามแนวนอน/การคิดแบบผสมผสาน)
= คิดแบบแยกแยะออกเป็นส่วน (Analysis)
หลักการ 1 + 1 = 3 (New Idea) เช่น
1) แชมพู+ครีมนวดผม = Two - in - One
2) มือถือ + กล้อง = มือถือถ่ายรูปได้
3) แบบฟอร์ม ก + ฐานข้อมูล ข = Data Warehouse

6. Vertical Thinking (การคิดตามแนวดิ่ง/การคิดแบบต่อยอด)
หลักการ
1. คิดแบบไปข้างหน้า (Forward)
2. คิดแบบไปข้างหลัง (Backward)

7. Mind Map Thinking (การคิดแบบเซลล์สมอง)
= คิดแบบแยกแยะออกเป็นส่วน (Analysis)
หลักการ 1 + 1 = 3 (New Idea) เช่น
1) แชมพู+ครีมนวดผม = Two - in - One
2) มือถือ + กล้อง = มือถือถ่ายรูปได้
3) แบบฟอร์ม ก + ฐานข้อมูล ข = Data Warehouse

8. Creative Thinking (การคิดริเริ่มสร้างสรรค์)
= การคิดสิ่งแปลกใหม่ที่ดีกว่าเดิม
หลักการ คิดตรงกันข้ามกับของเดิม (Reverse) เช่น

 

เดิม ใหม่
เดินไปเปลี่ยนช่องที่ตัวทีวี ใช้รีโมท
กรอกแบบฟอร์ม Web Form