ความเป็นมา

การจัดการความรู้ (KM) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ เกิดจากการนำผลงานแนวความคิดในการประเมินผลงานในตำแหน่งนักวิชาการการคอมพิวเตอร์
มาพัฒนาเป็นระบบงานจริง เริ่มใช้งานเมื่อ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๑ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสารสนเทศของหน่วยงานและใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ ในกิจการของสำนักงาน ทำให้การทำงานเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • KM Version 1 เริ่มพัฒนาเมื่อ พฤษภาคม ๒๕๕๑

  • KM Version 2 เริ่มพัฒนาเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

  • KM Version 3 เริ่มพัฒนาเมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๐