หนังสือสั่งการ/เวียน/อื่นๆ ประจำปี 2560 พิมพ์

เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ส่วนราชการ รายละเอียด
กค ๐๖๑๘/ว ๑๓๔๔ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐ การขับเคลื่อนมาตการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเอกชน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต

กค ๐๖๐๑/ว๗๐ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐
ข้อสังการของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายสารบัญ กรมสรรพสามิต