กฎหมายภาษีสรรพสรรพสามิต

ความเป็นมา

กรมสรรพสามิตดำเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น ๗ ฉบับ ได้แก่

 1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
 2. พระราชบัญญัติภาษีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
 3. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
 4. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
 5. พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖
 6. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. ๒๕๒๗
 7. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๒๗

โดยกฎหมายดังกล่าว เป็นกฎหมายที่เก่าที่บังคับใช้มาอย่างยาวนาน ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน กรมสรรพสามิตจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตให้มีความทันสมัย โปร่งใส และเป็นสากล รวมทั้งรวมทั้งรวบรวมกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายทั้ง ๗ ฉบับ มาไว้เป็นฉบับเดียวกันเพื่อความเป็นเอกภาพในการบังคับใช้

กรมสรรพสามิตได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินโครงการจัดทำร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต เพื่อปรับปรุง แก้ไข และรวบรวมกฎหมายภาษีสรรพสามิตระดับพระราชบัญญัติทั้ง ๗ ฉบับข้างต้นให้เป็นฉบับเดียวกันในรูปแบบประมวลภาษีสรรพสามิต โดยกรมสรรพสามิตได้พิจารณาร่างประมวลกฎหมายภาษีของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้เสนอร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต อย่างไรก็ตาม ในขั้นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อร่างกฎหมายดังกล่าวจากประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตเป็นพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ... แทนและได้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ... เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้ผ่านความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ จนได้มาซึ่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ที่สมบูรณ์ คือพระราชบัญญติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิต (กฏหมายใหม่)

 • พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
 • คำอธิบายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาษาอังกฤษ)
 • กฎกระทรวงการคลัง
 • ประกาศกระทรวงการคลัง
 • ประกาศกรมสรรพสามิต
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต
 • คำสังกรมสรรพสามิต

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:12 น.