ระเบียบกรมสรรพสามิต
ระเบียบกรมสรรพสามิต
ลำดับ เรื่อง วันที่
1. ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกที่นี่ ๒๙ ก.ย. ๖๐
2. ประกาศใช้คู่มือวินัยและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๑ ก.พ. ๖๑

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2018 เวลา 10:19 น.