หนังสือภายในกรมสรรพสามิต พิมพ์

 

ลำดับ เรืิ่่อง วันที่ หน่วยงาน เอกสาร
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่่วคราวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๒ ก.ย. ๖๐ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
สรุปขั้นตอนการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2017 เวลา 17:12 น.