กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พศ. ๒๕๕๙ (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เเละเเกไขเพิ่มเติม ฉ2 พ.ศ. 2551
  • ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT, B.E. 2544 (2001)
  • พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  • COMPUTER-RELATED CRIME ACT B.E. 2550 (2007)
  • พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018 เวลา 14:29 น.