• การร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค.
  • การเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต  
  • ข้อบังคับจรรยาข้าราชการฉบับตัวจริง
  • คำปรารภ
  • คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 15:23 น.