ประวัติ พิมพ์

ชื่อองค์กร : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Regional Excise Office - 8th

โครงสร้างการบริหารงานของกรมสรรพสามิต ในส่วนของสรรพสามิตภาค เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้แบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเป็น 5 ภาค คือ

ภาค 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร รับผิดชอบพื้นที่ 20 จังหวัด

ภาค 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบพื้นที่ 11 จังหวัด

ภาค 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง รับผิดชอบพื้นที่ 11 จังหวัด

ภาค 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัด นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ 14 จังหวัด

ภาค 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา รับผิดชอบพื้นที่ 14 จังหวัด ของภาคใต้ทั้งหมดตั้งแต่ จังหวัดชุมพรลงไป มีข้าหลวงตรวจการสรรพสามิตภาค เป็น ผู้บังคับบัญชา (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 51 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2477 หน้า 4165 คำสั่งแต่งตั้งข้าหลวงตรวจการสรรพสามิตภาค 5 ภาค) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แบบสรรพสามิตภาค เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2497

พ.ศ. 2497 ได้มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหารงานสรรพสามิตใหม่ เลิกตำแหน่งข้าหลวง ตรวจการสรรพสามิตภาค เป็นตำแหน่งสรรพสามิตเขตมี 9 เขต มีหัวหน้าหน่วยงาน เรียกชื่อว่าสรรพสามิตเขต สำนักงานสรรพสามิตเขต 8 ตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 ที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต พังงา ชุมพร และระนอง หรือเรียกได้ว่าครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบนทั้งหมด มีผู้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตเขต 8 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 รวม 22 คน โดยมีนายพงษ์ รุกขะวัฒน์ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตเขต 8 เป็นท่านแรก

สรรพสามิตเขต 8

ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายพงษ์ รุกขะวัฒน์
2. ม.ล.โต นพวงศ์
3. นายไสย ภูบุญธรรม
4. นายสุจิตร โชติกพุกกณะ
5. นายชาตรี โพธิสุวรรณ
6. นายเสมอ บำรุงชีพ
7. นายประพนธ์ โขมพัตร
8. นายสหัท เพ็ญเพียร
9. นายทรง เศรษฐ์จิตร์
10. นายสว่าง พงศ์สุชาติ
11. นายอมร พฤกษะวัน
12. นายเชื้อ ไชยอนันต์
13. นายไสว สมบัติพิบูลย์
14. นายสุนันท์ อังกนะ
15. นายวิรัตน์ ชัชวาลย์
16. นายสมพร ปวิตวาทร
17. นายไพจิตร สุขะวัลลิ
18. นายณรงค์ ธรรมประดิษฐ์
19. นายพิชิต ไผทฉันท์
20. นายประสิทธิ์ จิยะเจริญ
21. นายมานพ รัตนสูงเนิน
2497 - 2500
2500 - 2501
2501 - 2502
2502 - 2503
2503 - 2504
2504 - 2505
2505 - 2508
2508 - 2510
2510 - 2517
2517 - 2520
2520 - 2522
2522 - 2523
2523 - 2525
2525 - 2527
2527 - 2528
2528 - 2530
2530 - 2531
2531 - 2533
2533 - 2536
2536 - 2537
2537 - 2538

 

พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 56 ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2538 โดยแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานสรรพสามิตเขต เป็นสำนักงานสรรพสามิตภาค มี 9 ภาค เช่นเดียวกับเขต มีหัวหน้าส่วนราชการระดับ 9 เป็นผู้บังคับบัญชาเรียกว่า "ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค" สำนักงานสรรพสามิตเขต 8 เปลี่ยนเป็นสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และเพื่อความเหมาะสมในการบริหารงาน จึงให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นต่อสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นต่อสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 มีผลให้สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต พังงา ชุมพร ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤษภาคม 2539 ย้ายที่ทำการมาตั้งภายในโรงเหล้าเก่า เลขที่ 30/42 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ซอยศรีวิชัย 35 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 และเปิดทำการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2539 โดยมีนายสุนทร อิสสระโชติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและ แบ่งส่วนราชการ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของกรมสรรพสามิต และได้กำหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และได้เปลี่ยนคำว่า "จังหวัด" เป็น "พื้นที่"

ปัจจุบันสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จำนวน 7 พื้นที่ คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต พังงา ชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช

รายนามผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายสุนทร อิสสระโชติ 29 ธ.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2540
2. นายฐิติทัศน์ วุฒิเศรษฐ์ไพบูลย์ 01 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2541
3. นายปรีชา อักษรทอง 01 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2542
4. นางสาวศิริพร เลียงสมบัติ 14 ต.ค. 2542 - 06 ต.ค. 2543
5. นายธีระชาติ คงศิริวรกูล 12 ต.ค. 2543 - 12 ต.ค. 2544
6. นายเอกศักดิ์ โอเจริญ
7. นายสุรพล ใยสวัสดิ์

15 ต.ค. 2544 - 31 ต.ค. 2545

8. นายอาทร กี่ศิริ 01 ก.ย. 2545 - 31 ต.ค. 2546
9. นางสาวละเอียด เมธานันทกุล 01 ก.ย. 2546 - 20 มี.ค. 2548
10. นางเบญจวรรณ บ้านใหม่ 21 มี.ค. 2548 - 06 ต.ค. 2548
11. นางชื่นจิตร เจริญสุข 06 ต.ค. 2548 - 14 ส.ค. 2551
12. นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์ 15 ส.ค. 2551 - 18 ธ.ค. 2552
13. นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม 18 ธ.ค.2552 - 14 มิ.ย. 2555
14. นายวีรชาติ  รักษ์ศรีทอง 15 มิ.ย. 2555 - 12 ก.พ. 2557
15. นายธรรมรัตน์ ละออเอี่ยม 3 มี.ค. 2557 - 29 มี.ค. 2558
16. นายปิยะกร  อภิบาลศรี 30 มี.ค. 2558 - 26 พ.ค. 2559
17. นางจุไรรัตน์  อร่ามศรี

26 พ.ค. 2559  - 30 ก.ย. 2560
18. นางสุรีย์  ศรีสุข 18 ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 13:48 น.