ตราสัญลักษณ์องค์กร พิมพ์

รูปนกวายุภักดิ์ ภายใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี อักษรตอนล่างว่า สรรพสามิตต์ ริมขอบล่างมีลวดลายกนกล้อมรอบนกวายุภักษ์ ซึ่งมีปรากฏในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2493 ได้เปลี่ยนชื่อ กรมสรรพสามิตต์ เป็น กรมสรรพสามิต แต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลง คำว่า สรรพสามิตต์ ในดวงตราประจำกรมแต่อย่างใด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 14:54 น.