ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ พิมพ์

การแบ่งงานภายใน ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

 1. ส่วนอำนวยการ
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 2. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
  - ฝายพัฒนาระบบงาน
 3. ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
  - ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
  - ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 4. ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
  - ฝ่ายตรวจสอบภาษี
  - ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
 5. ส่วนกฏหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบ การป้องกันและปราบปราม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 2. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
 3. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการ ทางกฎหมาย ทางเทคโนโลยี แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 4. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี งบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เป็นศูนย์ข้อมูล และประมวลผลการจัดเก็บภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 7. การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และ ไพ่
 8. ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:23 น.