ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

พิมพ์
ดัชนีบทความ
ส่วนอำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ทุกหน้า

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจตัดปีการเงินฯ พัสดุ แสตมป์ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ
 • จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งงานติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
 • ติดตาม ดูแล เร่งรัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการในส่วนของงานจัดการสำนักงาน งานบริหารสินทรัพย์และบริหารงานบุคคลของสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผล
 • ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค เสนอกรมสรรพสามิต
 • เป็นศูนย์ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ประสานงาน และให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนอำนวยการ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:28 น.