ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

พิมพ์
ดัชนีบทความ
ส่วนอำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ทุกหน้า

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ปฏิบัติงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านงบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค ประสานการ
 • วางแผนงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กับกรมสรรพสามิตให้เหมาะสมเป็นไปตามแผนงานหรือภารกิจที่กำหนด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต พร้อมติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดการงานพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อประมวลสรุปในภาพรวมของสำนักงานสรรพสามิตภาคก่อนนำเสนอรายงาน
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบตามระเบียบ หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การอนุมัติการจ่ายเงินยืมราชการ เงินยืมทดรองราชการ เงินยืมเงินนอกงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ รวมทั้งตรวจตัดปีการเงินฯ พัสดุครุภัณฑ์ ตรวจแสตมป์สรรพสามิตคงเหลือ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ
 • กำกับ ดูแลการประชุม ประมวลผลการประชุม สรุปมติที่ประชุม และติดตามผลการประชุม รายงานกรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ ดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินทุกประเภทของสำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ให้เป็นไปโดยเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ
 • ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค เสนอกรมสรรพสามิต
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ และวิธีการปฏิบัติงานทางงบประมาณ บัญชีการเงิน พัสดุครุภัณฑ์ แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
 • เป็นศูนย์ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ควบคุม ดูแลด้านสาธารณูปโภค อาคารสำนักงาน และu3618 .านพาหนะต่างๆ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน และให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:28 น.