ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

พิมพ์
ดัชนีบทความ
ส่วนอำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ทุกหน้า

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจตัดปีการเงินฯ พัสดุ แสตมป์ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ
 • จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งงานติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
 • ติดตาม ดูแล เร่งรัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการในส่วนของงานจัดการสำนักงาน งานบริหารสินทรัพย์และบริหารงานบุคคลของสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผล
 • ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค เสนอกรมสรรพสามิต
 • เป็นศูนย์ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ประสานงาน และให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนอำนวยการ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่


 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ปฏิบัติงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านงบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค ประสานการ
 • วางแผนงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กับกรมสรรพสามิตให้เหมาะสมเป็นไปตามแผนงานหรือภารกิจที่กำหนด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต พร้อมติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดการงานพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อประมวลสรุปในภาพรวมของสำนักงานสรรพสามิตภาคก่อนนำเสนอรายงาน
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบตามระเบียบ หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การอนุมัติการจ่ายเงินยืมราชการ เงินยืมทดรองราชการ เงินยืมเงินนอกงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ รวมทั้งตรวจตัดปีการเงินฯ พัสดุครุภัณฑ์ ตรวจแสตมป์สรรพสามิตคงเหลือ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ
 • กำกับ ดูแลการประชุม ประมวลผลการประชุม สรุปมติที่ประชุม และติดตามผลการประชุม รายงานกรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ ดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินทุกประเภทของสำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ให้เป็นไปโดยเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ
 • ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค เสนอกรมสรรพสามิต
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ และวิธีการปฏิบัติงานทางงบประมาณ บัญชีการเงิน พัสดุครุภัณฑ์ แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
 • เป็นศูนย์ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ควบคุม ดูแลด้านสาธารณูปโภค อาคารสำนักงาน และu3618 .านพาหนะต่างๆ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน และให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ที่กรมสรรพสามิตได้มอบหมายในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการบริหารงานบุคคล

 • การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง จ้าง เลิกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
 • ดำเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นตามที่กรมมอบอำนาจ
 • การพิจารณาปรับปรุงตัวบุคคลของข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสม เสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา
 • การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตด้านการบริหารงานบุคคลกรณีต่าง ๆ เช่น การให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เดินทางไป
 • ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ และปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ การลางาน การยืมตัวช่วยราชการ และการขอรับทุนการศึกษา ฯลฯ
 • การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 • การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน /ปฏิบัติราชการแทน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการในหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง
 • การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับ-คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
 • ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล/แผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรมสรรพสามิต
 • วางแผน/วิเคราะห์หาสิ่งจูงใจด้านสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้
 • วางแผนเพื่อจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผน ดำเนินการจัดทำและu3588 .วบคุมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายในให้มีมาตรฐาน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • จัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ในหลักสูตรที่พิจารณาถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และสามารถตอบสนองกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการพิจารณาบุคคลให้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม ในหน่วยงานพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคและพิจารณาการให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม

2. ให้คำแนะนำ และปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ รวมทั้ง

ติดต่อประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:28 น.