ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

พิมพ์
ดัชนีบทความ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
ฝายพัฒนาระบบงาน
ทุกหน้า

 

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  • เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค โดยดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การปกครองของจังหวัดและอำเภอภายในภาค ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท ข้อมูลปริมาณการผลิต และจำหน่ายสินค้า และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ข้อมูลการชำระภาษีแยกตามประเภทสินค้าแยกตามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสำนักงานสรรพสามิตภาค ข้อมูลการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น ข้อมูลการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ข้อมูลสถิติคดีและประวัติผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต เป็นต้น ประมวลผลข้อมูลสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาโครงการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของกรมสรรพสามิต และหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค- ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้
  • จัดทำแผนงาน/โครงการ หรือวิธีการต่าง ๆ สำหรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบข้อมูล/ข่าวสารสำหรับการปฏิบัติงานและบริการเผยแพร่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงานของกรม ภาค เช่น จัดทำศูนย์ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ (e-Learning) เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น คู่มือการจัดเก็บภาษี การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย การตรวจสอบภาษี การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
  • จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการให้บริการ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดเก็บและให้บริการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Website , Intranet , Power Point วีดิทัศน์ รายงานประจำปี แผ่นพับ จุลสาร วารสาร บอร์ดสถิติ ฯลฯ
  • ให้คำแนะนำ และปรึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
  • ร่วมพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมี การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในความรับผิดชอบ
  • ให้คำแนะนำ และปรึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:24 น.