ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

พิมพ์
ดัชนีบทความ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
ฝายพัฒนาระบบงาน
ทุกหน้า

 

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware Software และ Network เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ถึงความต้องการ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และหน่วยงานในความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน
 • จัดทำแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต และหน่วยงานอื่น
 • ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานภายในพื้นที่ภาค รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ต่าง ๆ แฟ้มข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 • การติดตั้งระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงานที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาขึ้นเช่น ระบบงานทะเบียนของผู้จดทะเบียนสรรพสามิต ระบบงานใบอนุญาต ระบบงาน Interface GFMIS ระบบงานรายได้ประจำวัน (e-Doc) ระบบงบเดือนรายได้ (RG_IT) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ระบบเครือข่าย LAN ของสำนักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ รวมทั้งการติดตามผล/ตรวจสอบแก้ไข/การรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมถึงด้าน Hardware Software การจัดการข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่สำนักงานสรรพสามิตภาค และที่กรมสรรพสามิตพัฒนาขึ้น แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เช่น พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ (e-Learning) พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ปรับปรุง/พัฒนา Website และระบบ Intranet ของสำนักงานสรรพสามิตภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบงาน ตลอดจนจัดทำคู่มือระบบงานที่พัฒนาขึ้น
 • วิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของข้อมูล กำหนดรหัส กำหนดมาตรฐานและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ไว้อย่างมีระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
 • ควบคุม ดูแลในการจัดการประชุมผ่าน VDO conference ระหว่างกรมสรรพสามิตกับสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล
 • วิเคราะห์ความเสี่ยง ดำเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความสูญเสียหรือมิให้เกิดความเสียหายที่จะมีขึ้นต่อคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบงานต่าง ๆ ของสำนักงานสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำ และปรึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  

  แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:24 น.