ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

พิมพ์
ดัชนีบทความ
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ทุกหน้า

 

ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  • การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตภาค ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อวางแนวทางในการบริหารการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
  • จัดทำประมาณการภาษี/เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการ ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความรับผิดชอบ เสนอกรมสรรพสามิต
  • จัดทำแผนงาน/โครงการและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เช่น แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ์ แผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. กำหนด นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
  • พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้แก่สำนักงานสรรพสามิตภาคมีอำนาจในการอนุญาตและอนุมัติ
  • ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และพิจารณาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารงานจัดเก็บภาษี ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 17:09 น.