ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

พิมพ์
ดัชนีบทความ
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ทุกหน้า

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  • เร่งรัด กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนด และกำกับผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ชัดเจนเป็นรูปธรรม
  • ติดตาม ประเมินผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายได้ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเคราะห์หาสาเหตุ กรณีที่ทำให้ภาษีสรรพสามิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความรับผิดชอบ เช่น แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ์ แผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนแผนงาน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
  • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 17:09 น.