ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

พิมพ์
ดัชนีบทความ
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ทุกหน้า

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตภาค ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อวางแนวทางในการบริหารการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
 • กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี แผนปฏิบัติงาน/โครงการ และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และ กำกับ ดูแลวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้แก่สำนักงานสรรพสามิตภาคมีอำนาจในการอนุญาตและอนุมัติ
 • เร่งรัด กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และบรรลุเป้าหมายของกรมสรรพสามิต
 • พิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

 1. ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
 2. ฝ่ายติดตามและประเมินผล 

  


 

ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • การกำหนดยุทธศาสตร์ ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตภาค ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อวางแนวทางในการบริหารการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
 • จัดทำประมาณการภาษี/เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการ ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความรับผิดชอบ เสนอกรมสรรพสามิต
 • จัดทำแผนงาน/โครงการและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เช่น แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ์ แผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. กำหนด นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
 • พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้แก่สำนักงานสรรพสามิตภาคมีอำนาจในการอนุญาตและอนุมัติ
 • ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และพิจารณาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารงานจัดเก็บภาษี ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • เร่งรัด กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนด และกำกับผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 • ติดตาม ประเมินผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายได้ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเคราะห์หาสาเหตุ กรณีที่ทำให้ภาษีสรรพสามิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความรับผิดชอบ เช่น แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ์ แผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนแผนงาน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 17:09 น.