ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

พิมพ์
ดัชนีบทความ
ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
ฝ่ายตรวจสอบภาษี
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ทุกหน้า

 

ฝ่ายตรวจสอบภาษี

ฝ่ายตรวจสอบภาษี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  • กำหนดแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภาษี
  • ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี ประเมินเรียกเก็บภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามแผนการตรวจสอบภาษีประจำปี และจากกรณีที่มีเหตุน่าสงสัยว่าจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และ ไพ่
  • ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงานหรือสถานบริการ คลังสินค้าทัณฑ์บน และสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งออก
  • เสนอแนะให้ข้อมูลแก่ฝ่ายป้องกันและปราบปราม เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด และการจัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด
  • เสนอแนะปรับปรุง และพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
  • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 17:09 น.