ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

พิมพ์
ดัชนีบทความ
ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
ฝ่ายตรวจสอบภาษี
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ทุกหน้า

 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • กำหนดแผนปฏิบัติงาน และมาตรการในการป้องกัน และปรามการกระทำความผิดต่อกฎหมายในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
 • วิเคราะห์เสนอข้อมูล วิธีการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
 • ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกัน และปราบปรามของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ
 • ควบคุม ตรวจสอบสินค้าและแนะนำร้านจำหน่ายสินค้าในความควบคุมของกรมสรรพสามิต
 • ตรวจโรงอุตสาหกรรม สถานบริการ คลังสินค้าทัณฑ์บน และสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งออก
 • ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามแก่หน่วยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ประมวลสาระบบผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
 • ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนด้านวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตภาคพื้นที่ และพื้นที่สาขา
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 17:09 น.