หลักบริหารสมัยใหม่
ัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator)

การสร้างตัวชี้วัดผลสำเร็จของการทำงาน (Key Performance Indicator-KPI) เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานในปัจจุบัน เพราะจะทำให้องค์การ หน่วยงาน และพนักงานทุกระดับทำงานในองค์การทำงานอย่างเต็มที่เพราะมีการกำหนดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน โดยการทำงานจะมาเน้นที่ความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานเป็นหลักสำคัญ เพราะมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการทำงานพร้อมกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการเชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส และการเลื่อนระดับได้

KPI (Key Performance Indicators)

 

กล่าวได้ว่ากรอบแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ได้ให้ความสำคัญต่อจุดสนใจหนึ่งที่สำคัญ คือ เรื่องผลสัมฤทธิ์ (result) ที่เกิดขึ้นจากการบริหาร โดยถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดการจัดการภาครัฐแบบเดิมที่ให้ความสำคัญต่อภาระรับผิดชอบที่มีต่อปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรและกระบวนการทำงาน (input and process accountability) เช่น ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด เป็นต้น มาเป็นภาระรับผิดชอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ (accountability for results) แทน

อ่านเพิ่มเติม...
 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรสมัยใหม่เป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะจะต้องมีการนำแนวคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) สมัยใหม่มาใช้ ด้วยเหตุนี้ การที่องค์การสามารถวางวิสัยทัศน์ในระยะยาวไว้ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน การกำหนดพันธกิจ (Mission) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกำหนดกลยุทธ์เพื่อผลักดันองค์กรให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมาก

เฟรดอาร์ เดวิด (Fred R. David) เห็นว่าในการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ ขั้นการกำหนดกลยุทธ์ ขั้นการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และขั้นการประเมินผลกลยุทธ์ โดยที่ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขั้นการกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดพันธกิจ (Mission Statement) การพิจารณาถึงโอกาสและข้อจำกัดที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก การพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ การพิจารณาประเมินทางเลือกกลยุทธ์ต่าง ๆ และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงาน

2. ขั้นการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) จะเกี่ยวข้องกับการกำหนด วัตถุประสงค์ของแผนประจำปี การกำหนดนโยบาย การจูงใจบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากรให้แก่การดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ที่เน้นการทำงานตามกลยุทธ์ การกำหนดโครงสร้างองค์การที่มีประสิทธิผล การจัดเตรียมงบประมาณ รวมถึงการพัฒนาและการใช้ระบบการจัดการข้อมูล

3. ขั้นการประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Evaluation) จะเกี่ยวข้องกับการประเมินสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทบทวนกลยุทธ์ที่ถูกนำไปใช้ การประเมินระดับความสำเร็จของ กลยุทธ์และแผน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข

อ่านเพิ่มเติม...
 
Competency

หมายถึง การกำหนดเพื่อให้เห็นว่าพนักงานทุกคน พนักงานในแต่ละระดับ และพนักงานในแต่ละกลุ่มงานจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะที่สำคัญอะไรบ้าง เพื่อนำไปใช้ในการสร้างความสำเร็จในการทำงานในองค์การ

ปรัชญาของ Competency

ถ้าบุคคลมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสม กับตำแหน่ง/หน่วยงาน/ระดับ ตรงตามที่องค์การคาดหวัง

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
1. การทำงานในตำแหน่ง/หน่วยงาน/ระดับนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
2. องค์การสามารถถึงสมรรถนะจากบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มที่

ขั้นตอนของ Competency (The Process of Competency)
1. การวิเคราะห์ Competency (Competency Analysis)
2. ประเภทของ Competency (Competency Formulation)
3. การพัฒนา Competency (Competency Development)
4. การประเมินผลและติดตาม (Competency Assessment)

ประเภทของ Competency
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็นสมรรถนะที่ต้องมี เช่น Service Mind การทำงานเป็นทีม จิตสำนึกในคุณภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency)
เป็นสมรรถนะที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องมี เช่น ความมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการวางแผน ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3. สมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน/ประจำกลุ่มงาน (Functional Competency)
เป็นสมรรถนะในตำแหน่งงาน/กลุ่มงานหนึ่ง ๆ ที่จะต้องมี

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 2