ด้านการเงิน
ระเบียบ (เก่า)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 16:33 น.
 
ค่าล่วงเวลา (เก่า)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 16:22 น.
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เก่า)

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามจังหวัด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 16:23 น.
 
ค่าเล่าเรียนบุตร(เก่า)

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
ประเภทและอัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศีกษาและค่าเล่าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 16:25 น.
 
สวัสดิการรักษาพยาบาล (เก่า)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายตรงในสถานพยาบาลของทางราชการ
อัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ใช้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 16:24 น.
 
ข้อมูล อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2