ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Englis)

รุ่นที่

วันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สถานที่ฝึกอบรม ณ โรงแรมเคป ราชา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

ทีมวิทยากร

Coach Kit Coach Pam Coach Tic Coach rischi Coach ?
ชื่อภาษาอังกฤษ?.. ชื่อภาษาอังกฤษ?.. ชื่อภาษาอังกฤษ?.. ชื่อภาษาอังกฤษ?.. ชื่อภาษาอังกฤษ ?...
ชื่อภาษาไทย?.. ชื่อภาษาไทย?.. ชื่อภาษาไทย?.. ชื่อภาษาไทย?.. ชื่อภาษาไทย?...

ตารางการฝึกอบรม

วันที่ หัวข้อบรรยาย เอกสาร เสียง
๔ ก.พ.๖๒

สุนทรียสาทกในการเรียนภาษาอังกฤษ (Appreciative inquiry
With Language Learning),

หลักทั่วไปเกี่ยวกับพยัญชนะในภาษาอังกฤษ การฝึกออกเสียงสระภาษาอังกฤษ
(Phonics Activities-Based Learning,
การออกเสียงเพื่อสร้างพื้นฐานการรับรู้เสียงในภาษาอังกฤษ (Consonant
Sounds  Clinic Lecture

๕ ก.พ. ๖๒ การเรียนรู้การใช้ประโยคบอกช่วงเวลาที่มักใช้ในการสื่อสาร (Tense Review),
การสร้างประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ (Sentenc Building)

๖ ก.พ. ๖๒ การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ, ฝึกการฟังในภาษาอังกฤษ (Listen Technics & Practice)

๗ ก.พ. ๖๒ การแสดงความคิดเห็นและการให้คำแนะนำต่างๆ (Giving Opinions and
Making Suggesions)
, ฝึกการเขียนเรียงความ (Writing Practice)

๘ ก.พ. ๖๒ Presentation -

 


 

ประมวลภาพการฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติม...