Knowledge Management
คุณธรรมอัตลักษณ์ กรมสรรพสามิต

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017 เวลา 14:37 น.
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต พิมพ์
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 10:00 น.
 
กรอบแนวคิด KM พิมพ์

ตัวแบบทูน่า  (Tuna  Model ) เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนหัวและตา (Knowledge  Vision  -  KV ) มองว่ากำลังจะไปทางไหน  ซึ่งต้องตอบให้ได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร

ส่วนกลางลำตัว  (Knowledge  Sharing  - KS ) ส่วนที่เป็น "หัวใจ" ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน
ส่วนหาง ( Knowledge  Assets – KA ) คือ สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) “ สะบัดหาง” สร้างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ 

 

 
ความหมาย พิมพ์

KM ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management”  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด


KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลาและทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)