ระเบียบ (เก่า) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 11:26 น.
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับ จ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ.2550
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ข้อปฏิบัติการรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS วิธี Interface
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ.2537
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินบำรุงองค์การให้ สสท.
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การนำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงิน สสท. สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 16:33 น.