ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เก่า) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 11:30 น.

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามจังหวัด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 16:23 น.