วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ พิมพ์

วิสัยทัศน์ Vision

          หน่วยงานที่มีนวัตกรรมในการบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดเก็บภาษีและปราบปราม

พันธกิจ Mission

          1. บริหารงานจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

          2. ตรวจสอบและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี

          3. ให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          4. สนับสนุนชุมชนและสังคม

 

ยุทธศาสตร์ Strategies

          1. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

          2. ตรวจสอบและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

          3. ผลักดันงานบริการและภารกิจให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

          4. สนับสนุนชุมชนและสังคม

          5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2012 เวลา 10:41 น.