สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:54 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
การแบ่งงานภายใน
ออกเป็น 1 ฝ่าย 4 ส่วนดังนี้

 1. ฝ่ายอำนวยการ
  - งานบริหารทั่วไป
  - งานการเจ้าหน้าที่
 2. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
  - ฝายพัฒนาระบบงาน
 3. ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
  - ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
  - ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 4. ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
  - ฝ่ายตรวจสอบภาษี
  - ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
 5. ส่วนกฏหมาย
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 14:15 น.