พิมพ์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค โดยดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การปกครองของจังหวัดและอำเภอภายในภาค ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท ข้อมูลปริมาณการผลิต และจำหน่ายสินค้า และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ข้อมูลการชำระภาษีแยกตามประเภทสินค้าแยกตามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสำนักงานสรรพสามิตภาค ข้อมูลการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น ข้อมูลการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ข้อมูลสถิติคดีและประวัติผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต เป็นต้น ประมวลผลข้อมูลสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • กำกับ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบข่าวสารสนเทศในการให้บริการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาง Website , Intranet การจัดทำจุลสารสามิตภาค จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี แผ่นพับวารสาร เป็นต้น
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในความรับผิดชอบ
 • การพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ กรมสรรพสามิตหรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา หรือฝึกอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ การออกแบบระบบงาน การเขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงาน และติดตั้งระบบงานที่พัฒนาโดยกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตภาค แก่หน่วยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค

 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

 • ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
 • ฝ่ายพัฒนาระบบงาน 

 

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานสรรพสามิตภาค โดยดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การปกครองของจังหวัดและอำเภอภายในภาค ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท ข้อมูลปริมาณการผลิต และจำหน่ายสินค้า และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ข้อมูลการชำระภาษีแยกตามประเภทสินค้าแยกตามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสำนักงานสรรพสามิตภาค ข้อมูลการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น ข้อมูลการอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ข้อมูลสถิติคดีและประวัติผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต เป็นต้น ประมวลผลข้อมูลสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาโครงการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของกรมสรรพสามิต และหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค- ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำแผนงาน/โครงการ หรือวิธีการต่าง ๆ สำหรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบข้อมูล/ข่าวสารสำหรับการปฏิบัติงานและบริการเผยแพร่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงานของกรม ภาค เช่น จัดทำศูนย์ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ (e-Learning) เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น คู่มือการจัดเก็บภาษี การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย การตรวจสอบภาษี การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
 • จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการให้บริการ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดเก็บและให้บริการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Website , Intranet , Power Point วีดิทัศน์ รายงานประจำปี แผ่นพับ จุลสาร วารสาร บอร์ดสถิติ ฯลฯ
 • ให้คำแนะนำ และปรึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ร่วมพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมี การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในความรับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำ และปรึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  


 

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Hardware Software และ Network เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ถึงความต้องการ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และหน่วยงานในความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน
 • จัดทำแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต และหน่วยงานอื่น
 • ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานภายในพื้นที่ภาค รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ต่าง ๆ แฟ้มข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 • การติดตั้งระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงานที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาขึ้นเช่น ระบบงานทะเบียนของผู้จดทะเบียนสรรพสามิต ระบบงานใบอนุญาต ระบบงาน Interface GFMIS ระบบงานรายได้ประจำวัน (e-Doc) ระบบงบเดือนรายได้ (RG_IT) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ระบบเครือข่าย LAN ของสำนักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ รวมทั้งการติดตามผล/ตรวจสอบแก้ไข/การรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมถึงด้าน Hardware Software การจัดการข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่สำนักงานสรรพสามิตภาค และที่กรมสรรพสามิตพัฒนาขึ้น แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เช่น พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ (e-Learning) พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ปรับปรุง/พัฒนา Website และระบบ Intranet ของสำนักงานสรรพสามิตภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบงาน ตลอดจนจัดทำคู่มือระบบงานที่พัฒนาขึ้น
 • วิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของข้อมูล กำหนดรหัส กำหนดมาตรฐานและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ไว้อย่างมีระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
 • ควบคุม ดูแลในการจัดการประชุมผ่าน VDO conference ระหว่างกรมสรรพสามิตกับสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล
 • วิเคราะห์ความเสี่ยง ดำเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความสูญเสียหรือมิให้เกิดความเสียหายที่จะมีขึ้นต่อคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบงานต่าง ๆ ของสำนักงานสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำ และปรึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานและให้บริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:24 น.