สถานีข่าว พิมพ์

 
วิทยุกระจายเสียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พิมพ์

รายการ

สรรพสามิตเพื่อธุรกิจและสังคม

สถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

คลื่นความถี่

FM ๘๙.๗๕ MHz

เวลา

๑๐.๑๕-๑๑.๓๐ น.

วันที่ ผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมดำเนินรายการ หัวข้อ/ประเด็น ฟัง
๑๗ มิ.ย. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  ลิ้มสุวรรณ
ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ถิ่นธารา
- - การทำงานให้มีความสุข
- 10 อันดับความสุขของประชาชน
- แผนบริหารภาษีกระทรวงการคลังทั้ง 3 กรมภาษี
๓ มิ.ย. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  ลิ้มสุวรรณ
- - ๗ สูตรฟอกฟัน ที่คุณทำได้เอง
- ยกเครื่อง ก.ม. การเงินการคลัง
- นโยบายเร่งด่วนกรมสรรพสามิต
๒๐ พ.ค. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ถิ่นธารา
-

- ข้อห้ามเมื่อเข้านอน
- ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : คนไทยจะได้อะไรจาก AEC
- ภาษียาสูบ ภาษีเพิ่มคนตาย ลดป้องกันเด็กนักสูบบุหรี่หน้าใหม่
- ร้อยละการสูบบุหรี่ในประชาคมอาเซียน

๖ พ.ค. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ถิ่นธารา
- - สุขภาพ "อาหารสมองเพิ่มความจำ"
- สายด่วน 1713 รถยนต์ยนต์คันแรก
- ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่
- การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต น้ำมัน เครื่องดื่ม
๒๙ เมษ.ย. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ถิ่นธารา
- - เคล็ดลับต่อสู้โรคมะเร็ง
- การตรวจสอบตามหนังสือเรียก เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
- รถยนต์คันแรก
๒๒ เมษ.ย. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
- - สปอร์ต พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
- ปลาต่อต้านโรคหัวใจ
- บทบาทกรมสรรพสามิต ด้านการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
๘ เมษ.ย. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
- - อาหารต้านโรคเกาต์
- งานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานี
- ๗ วันอันตราย
- บทบาทกรมสรรพสามิตต่อการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมาย
 
๑ เมษ.ย. ๕๗ นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ  ถิ่นธารา
- - ข้อแนะนำเพื่อห่างไกลจากโรคมะเร็ง
- แก๊ศโซฮอล์
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตและของกลาง
๒๕ มี.ค. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
- - สมุนไพรที่ช่วยบรรเทาไข้หวัดใหญ่
- งานในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
- 7 วันอัตรายช่วงสงกรานต์
๑๘ มี.ค. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
- - เทคนิคในการเลือกซื้อ สุรา ยาสูบ
- งานในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
๑๑ มี.ค. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
- - หยุดเสียงกรนด้วยน้ำมันมะกอก
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- แนะนำกรมสรรพสามิต
๒๕ ก.พ. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
- - วิธีการรับประทานผลไม้ต้านมะเร็ง
- การจ่ายคืนเงินรถยนต์คันแรก
- สถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
- การขายบุหรี่
๑๔ ม.ค. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
- - โรคกรดไหลย้อน
- กรณีทิ้งใบจองรถยนต์คันแรก
- กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษี
- วัน เวลา ห้ามขายสุรา
 
๗ ม.ค. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
- - พรปีใหม่ 57
- ฟิตแอนดืเฟิร์มแบบไม่ต้องเข้ายิม
- รถยนต์คันแรกมีเงินเดือนแน่นนอน
- ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
๓ ธ.ค. ๕๗ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
- - การดูแลสุขภาพ (ยาแฝดที่ร้าย)
- ผ่อนรถคันแรกไม่ไหว ทำอย่างไรดี
- ยื่นเอกสารเพิ่มเติมรถยนต์คันแรก
- เร่งรัดการการต่อใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๕๗
๑๙ พ.ย. ๕๖ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
- - การดูแลสุขภาพ (ยาแฝดที่ดี)
- บทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต และผลการปฏิบัติงาน
- ยื่นเอกสารเพิ่มเติมรถยนต์คันแรก
- การต่อใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๕๗
- การออกหน่วยให้บริการประชาชน
๑๒ พ.ย. ๕๖ นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
นางชลีวรรณ  สิ้มสุวรรณ
- - สาระน่ารู้เรื่องของการใช้ยา
- ความรู้เกียวกับสินค้าและอัตราภาษีสรรพสามิต
- ข้อห้ามในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- พิษภัยของบาระกู่
๕ พ.ย. ๕๖ นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์
นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
- - สาระน่ารู้ในเรื่องของสุขภาพร่างกาย
- บาระกู่
- เปิดต่อใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ ไพ่ ล่วงหน้า
๑๕ ต.ค. ๕๖ นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์ - - สาระน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็ง
- บทบาทหน้าทีของกรมสรรพสามิต
๘ ต.ค. ๕๖ นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์
นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
- - สาระน่ารู้ในเรื่องของสุขภาพร่างกาย
- ข่าวความเคลื่อนไหวรถยนต์คันแรก
- สินค้าสรรพสามิตที่ได้รับการยกเว้นภาษี
๑ ต.ค. ๕๖ นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์
นายธรรมโรจน์  ราษฎร์เจริญ
- - บทความน่าสนใจในการดำเนินชีวิต
- ข่าวความเคลื่อนไหวรถยนต์คันแรก
- เปิดต่อใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ ไพ่ ล่วงหน้า
- อัตาค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สุรา ยาสูบ ไพ่
     
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 09:57 น.